top of page
Search
  • Writer's pictureKuršu Iniciatīvu Fonds

Projekta ietvaros iegūts vērtīgs aprīkojums dabas parka "Pape" uzturēšanai

14. 2021.g. Projekts - “DP “Pape” publiskās tūrisma infrastruktūras apsaimniekošana”, Proj. Nr. 20-02-AL13-A019.2203-000006.

Jauns aprīkojums DP “Pape” publiskāsinfrastruktūras apsaimniekošanai. Projekta mērķis bija iegādāties pamatlīdzekļus- alumīnija laivu seklūdens ūdenstūrisma ceļu izpļaušanai Papes ezerā, un zaru smalcinātāju, lai labiekārtotu un uzturētu dabas takas dabas parkā "Pape". Projekta vispārējais un ilgtermiņa mērķis ir pilnveidot un efektīvi apsaimniekot dabas parka publisko infrastruktūru, pamatojoties uz dabas parka "Pape" apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu par publiskās tūrisma infrastruktūras uzturēšanu. Attiecīgie pamatlīdzekļi tiks izmantoti, lai uzturētu un apsaimniekotu parka publisko infrastruktūru. Laiva tiks aprīkota ar izkapti ūdensaugu izpļaušanai Papes ezerā. Zaru smalcinātājs taku labiekātošanai, kur izcirstie krūmi tiks sasķeldoti un izmantoti atpūtas vietās un pie informācijas stendiem. Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros M2/R2 – Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas (ELFLA), ko izsludinājusi BDR “Liepājas rajona partnerība”.

11 views0 comments

Comments


bottom of page