top of page

Par K.I.F.

Mūsu mērķis

Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas aizsardzības, izglītības un tūrisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu Baltijas jūras piekrastē.

Mūsu uzdevumi

  1. Ar konsultācijām un praktisko darbību palīdzēt saglabāt, uzturēt, apsaimniekot un labiekārtot kultūrvēsturiski unikālo zvejnieku ciemu - Papes Ķoņu ciems.

2. Popularizēt piekrastes zvejniekciemu ikdienas dzīvi un tradīcijas.

3. Radīt jaunas sinerģijas starp tūrismu un kultūras mantojumu, dabas aizsardzību, un piedāvāt aktīvus starptautiski konkurētspējīgus kultūras un dabas tūrisma produktus.

4. Apzināt, pētīt, sakopt un labiekārtot piekrastes kultūrvēsturiskās un dabas vērtības.

5. Pieredzes apmaiņa un sadarbība ar citām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm Latvijā un ārvalstīs.

6. Veikt finansējuma piesaisti no Latvijas un ārvalstu fondiem, lai sekmētu kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes, izglītības, dabas aizsardzības, un praktisko restaurācijas darbu norisi un ieviešanu.

7. Sabiedrisku un izglītojošu pasākumu organizēšana un atbalstīšana.

8. Informatīvu un izglītojošu materiālu izdošana, kā arī cita veida informācijas izplatīšana.

9. Veidot izstādes un piedalīties vietējās un starptautiskās izstādēs.

10. Nodibinājuma valdījumā vai īpašumā esošo ēku apsaimniekošana.

11. Piesaistot vēstures un kultūras mantojuma pētniecības institūcijas, zinātniekus un novadpētniekus: 

  • Konsultēt, valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī privātos tiesību subjektus, kuru īpašumā vai turējumā atrodas kultūrvēsturiskā mantojuma objekti, par to ilgtspējīgu izmantošanu;

  • Veikt praktiskus koka būvgaldniecības restaurācijas darbus;

  • Veikt vēsturisko ēku apsekošanu piekrastē;

  • Veicināt un koordinēt sistemātisku piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, materiālu vākšanu un apkopošanu;

 

12. Izveidot „materiālu banku” kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, uzturēšanai un atjaunošanai.

bottom of page